Regulamin

Właścicielem sklepu i administratorem danych osobowych jest: Draft interactive Łukasz Gill z siedzibą ul. Nowakowskiego 34, 61-421 Poznań NIP: 7831454339, REGON: 302438346. 

Numer rachunku: 70 1050 1520 1000 0097 3941 0570

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.draftstudio.pl, oferujący licencje i gotowe moduły do systemów sklepów internetowych Cs-Cart.
 2. Klient to osoba prawna lub fizyczna dokonująca zakupu w sklepie, zarówno jako użytkownik zarejestrowany, jak i niezarejestrowany.
 3. Z punktu widzenia uprawnień Klient może być traktowany jako:
  1. Przedsiębiorca – do którego zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego i niniejszego regulaminu
  2. Konsument* - do którego zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i niniejszego regulaminu
  3. Przedsiębiorca, którego traktuje się w pewnych sytuacjach jak konsumenta, co oznacza, że posiada on określone szczególne uprawnienia (np. z pktu. VIII Regulaminu) * Za konsumenta uważa się osobę fizyczną (klienta) dokonującą z przedsiębiorcą (tj. ze sklepem Mint2Print) czynności prawnej (np. zakupu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. W związku z pkt 3 powyżej wyjaśnia się, że przepisy prawa i postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się do przedsiębiorcy-osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 4. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Draft Interactive, działającego pod adresem: www.draftstudio.pl, zakres odpowiedzialności Sklepu oraz ogólne zasady świadczenia przez Sklep na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną.
 5. Korzystając z usług Sklepu Internetowego Draft Interactive Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia, które zobowiązuje się przestrzegać oraz posiada zdolność prawną do złożenia zamówienia jako osoba fizyczna lub jako reprezentant osoby prawnej posiada stosowne umocowania w celu złożenia zamówienia w imieniu reprezentowanego podmiotu.
 6. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe, jeżeli Klient ma dostęp do Internetu oraz adres e-mail, a także po spełnieniu następujących wymagań technicznych po stronie urządzenia końcowego Klienta: zainstalowana przeglądarka internetowa w wersji nie niższej niż: Internet Explorer 11.0 z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 61.0b3 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 68.0.3440 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Opera w wersji 52 z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Safari w wersji 5 z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli. Wymagane jest łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 7. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Mint2Print a klientami podlegają Regulaminowi. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między Mint2Print oraz klientem w formie pisemnej.
 8. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia, jak i przy rejestracji pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu szkody.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w formie elektronicznej, stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu utraci moc prawną, pozostałe postanowienia będą obowiązywały bez zmian.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 r.i ma zastosowanie do umów i zamówień zawartych po tej dacie.

II. Rejestracja w sklepie

 1. Klient może zarejestrować się w Sklepie bezpłatnie w dowolnym momencie, w tym w momencie zakupu towaru. Klient po zarejestrowaniu ma możliwość monitorowania statusu zamówienia w panelu użytkownika. Możliwy jest również zakup bez rejestracji (szczegółowe informacje dotyczące zakupu bez rejestracji znajdują się w par. III niniejszego Regulaminu).
  1. osoba zakładająca konto Klienta w Sklepie zobowiązana jest do podania następujących swoich danych:
   1. w przypadku konsumentów: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres e-mail;
   2. w przypadku osób niebędących konsumentami: nazwa przedsiębiorcy, adres prowadzonej działalności lub adres siedziby, adres e-mail i ewentualnie NIP.
  2. inne dane mogą zostać podane dobrowolne.
  3. w procesie zakładania konta ustalane jest hasło oraz login (nazwa użytkownika); Nazwa użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich ani innych praw autorskich lub własności intelektualnej, a także nie może naruszać norm społecznych i dobrych obyczajów. Klient zobowiązuje się chronić swoje dane dostępowe do sklepu (w tym hasło) i nie udostępniać ich osobom trzecim.
  4. utworzenie konta użytkownika następuje po podaniu danych, o których mowa w pkt. 1 i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz innych koniecznych zgód.
  5. po założeniu konta Klient otrzyma drogą mailową, na podany w procesie rejestracji e-mail, potwierdzenie utworzenia konta.
  6. usunięcie konta jest możliwe poprzez wybór opcji „Usuń moje konto” w panelu użytkownika po zalogowaniu w Sklepie.
  7. klient zobowiązany jest zapewnić, aby podane przez niego dane były zawsze aktualne i prawdziwe. W przypadku konieczności zmiany danych, Klient aktualizuje swoje dane poprzez wybór opcji „Zmień dane” w panelu użytkownika po zalogowaniu w Sklepie.
  8. sposoby postępowania z danymi Klienta określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem mint2print.pl

III. Zawarcie umowy

 1. Zakupów dokonywać mogą wyłącznie osoby prawne lub fizyczne w pełni zdolne do działań prawnych. Klient może dokonać zakupu zarówno jako użytkownik zarejestrowany, jak i niezarejestrowany:
  1. jako użytkownik niezarejestrowany w celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia uzupełniając wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres zamieszkania i e-mail, a w przypadku os. prawnych niebędących os. fizycznymi również nazwę przedsiębiorcy, adres siedziby działalności oraz NIP.
  2. jako użytkownik zarejestrowany przed złożeniem zamówienia lub w jego trakcie, należy zalogować się do panelu użytkownika, podając nazwę użytkownika i hasło do konta użytkownika.
  3. Podanie dodatkowych danych, które nie są niezbędne w celu realizacji zamówienia, użytkownik podaje dobrowolnie. Sposób postępowania z danymi Klienta określony jest Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: draftstudio.pl.
 2. Przedstawione przez Sklep w Internecie lub innych mediach towary oraz wszelkie inne produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia ofert kupna, które można składać poprzez stronę mint2print.pl.
 3. Ceny w zależności od kraju klienta podane są jako netto albo brutto i bez kosztów wysyłki.
 4. Klient zobowiązany jest zapoznać się instrukcją „Jak przygotować plik do druku”, dostępną na karcie każdego produktu, by odpowiednio przygotować pliki graficzne przesyłane w celu realizacji zamówień wydruku.
 5. W celu zatwierdzenia zamówienia należy kolejno: wybrać towary z listy produktów dostępnych na stronie www.draftstudio.pl, skonfigurować wszystkie wymagane parametry wybranego produktu, dodać produkty do koszyka, wypełnić wymagane dane osobowe konieczne do realizacji zamówienia oraz zatwierdzić zamówienie przyciskiem “Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w ostatnim kroku koszyka.
 6. Klient po zatwierdzeniu zamówienia zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty za zamówienie.
 7. Złożone zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy i odbywa się w oparciu o obowiązujący Regulamin. Każdy zamówiony towar musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego indywidualnych dyspozycji, decyzji i życzeń. Klient zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji i wziąć pod uwagę cenę całkowitą realizacji zamówienia przed zakupem.
 8. Po złożeniu zamówienia potwierdzenie zamówienia przedstawione zostanie na stronie finalizacji zakupu. Klient otrzymuje także potwierdzenie złożenia zamówienia w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany w formularzu zamówienia e-mail.

IV. Płatności – warunki i zasady

 1. W celu realizacji zamówienia wymagana jest przedpłata za zamówienie przyjęte do realizacji.
 2. Płatności za towary należy dokonywać w formie przedpłaty na podany numer konta w potwierdzeniu zamówienia lub we wstępie do tegoż Regulaminu, poprzez bezpośredni przelew bankowy lub za pośrednictwem systemu bezpiecznej płatności iMoje, PayPal w której możliwa jest również płatność kartą kredytową.
 3. Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.
 4. Płatność uznaje się za zrealizowaną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Zawarcie umowy i przyjęcie płatności potwierdzane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. W przypadku braku płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

V. Dostawa zamówienia – warunki i zasady

 1. Produkty sprzedawane w sklepie www.Draftstudio.pl są dystrybułowane w postaci elektronicznej i nie wymagają formy dostawy, za pomocą firm kurierskich.

VII. Odpowiedzialność i prawa autorskie

 1. Draft Interactive nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu, szybkość działania systemu, dostępu do sieci Internet, a także błędów technicznych i elektronicznych powstałych w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które sklep nie ma wpływu.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za próbę wykorzystania i wykorzystanie sklepu do działań, które naruszają lub mogą naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa i obowiązujące normy, w tym dobre obyczaje, w szczególności za naruszenie praw własności intelektualnej (w tym prawa autorskie), prawa osobiste innych podmiotów oraz za próbę wykorzystania i wykorzystanie sklepu do działalności przestępczej.
 3. Zakup towarów poprzez Sklep Draft Interactive nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów.
 4. Klient lub osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów Draft Interactive.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Draft Interactive jest głównie dedykowanym Sklepem sprzedającym produkty w postaci elektronicznej jako rozwiązania informatyczne. Z tych względów zgodnie z obowiązującym prawem, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
 2. W związku z powyższym prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 ustawy o prawach konsumenta (czyli faktycznego zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny), definitywnie nie przysługuje w przypadku następujących umów (art. 38 ustawy o prawach konsumenta)

IX. Reklamacja i zwroty

 1. Procedura reklamacyjna jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Sklep Draft Interactive 

X. Odstąpienie od warunków umowy przez sprzedającego

 1. Draft Interactive zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy w ciągu 7 dni od jej zawarcia z wyłączeniem możliwości dochodzenia odszkodowania ze strony Klienta w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności niezależne od Draft Interactive, których nie można było przewidzieć bądź klient naruszył postanowienia Regulaminu, w szczególności dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej.
 2. Podstawą odstąpienia w wyznaczonym terminie jest także ingerencja w strukturę sklepu przez osoby trzecie, na skutek czego uległa zmianie funkcjonalność, parametry serwisu oraz mechanizm składania zamówień i ceny.

XI. Dane osobowe

 1. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy.
 2. Przekazane dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Unii Europejskiej „RODO” – szczegółowe informacje zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie www.draftstudio.pl/market/polityka-prywatnosci/.
 3. Draft Interactive dokłada wszelkich starań, by wykluczyć możliwość nieautoryzowanego dostępu do tych danych przez osoby trzecie lub inne osoby nieupoważnione.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom, poza podmiotami które biorą udział przy wykonaniu umowy, w szczególności generowania dokumentów rozliczeniowych.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego bądź innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.
 2. Draft Interactive zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.